Tel. : 531-235-121    e-mail: kotuszynski@op.pl

logoprawnik.png

Kancelaria  Adwokacka

Adwokat Mikołaj Kotuszyński

prawo administracyjne

     Prawo administracyjne to niezwykle szeroka i różnorodna gałąź prawa, regulująca stosunki prawne, dla których wspólnym mianownikiem jest relacja jednostka – organ władzy publicznej (państwowej lub samorządowej).

     Jako Adwokat posiadam bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej.Znajomość procedur administracyjnych oraz wieloletnie doświadczenie pozwala doradzać m.in. w sprawach z zakresu: prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa wodnego, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa o gospodarce nieruchomościami, prawa spółdzielczego, prawa ochrony środowiska, prawa imigracyjnego.

     Kancelaria zajmuje się w szczególności:

– doradzam i sporządzam porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i jego procedury;

– sporządzam i składam wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych;

– sporządzam i składam odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych;

– sporządzam i składam wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych;

– sporządzam i składam wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego;

– reprezentuję klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej;

– reprezentuję klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;

– występuję o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;

– dokonuję w imieniu klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień;

- pozyskuję w imieniu klientów niezbędne zaświadczenia z urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz urzędów skarbowych.